Funcinament i normes per fer de taxi a l'escola Ball  la carta de la Garriga